Wytyczne antykorupcyjne

Globalny raport konkurencyjności przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne określa korupcję jako główną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej, która naraża organizacje na ryzyko nieosiągnięcia celów operacyjnych, sprawozdawczych i braku zgodności z przepisami, a także stanowi istotne zagrożenie dla trwałego wzrostu, stabilności i konkurencji wolnorynkowej.

W ostatnich latach problemy związane z korupcją odgrywają coraz większą rolę na szczeblu międzynarodowym, a kary związane z naruszeniem podstawowych przepisów stale rosną. Podmioty (osoby fizyczne, prawne i de facto-rzeczywiste), które naruszają przepisy antykorupcyjne, mogą podlegać grzywnom, pozbawieniu prawa wykonywania zawodu lub karze pozbawienia wolności, w zależności od podmiotu, którego to dotyczy, co może poważnie zaszkodzić reputacji Spółki.

Równolegle do działań podejmowanych przez rządy, które ustanowiły ramy prawne mające na celu przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym, zarówno na szczeblu lokalnym jak i poprzez umowy międzynarodowe, również podmioty gospodarcze muszą aktywnie dążyć do zwalczania korupcji.

W tym zakresie, Spółki Grupy IBSA ( dalej zwane również „Spółkami Grupy”, „Grupą IBSA” lub „Grupą”) są zobowiązane do działania w sposób uczciwy, rzetelny i etyczny oraz w zgodzie z najwyższymi standardami antykorupcyjnymi we wszystkich obszarach geograficznych.

W tym kontekście, a także z uwagi na coraz większą rolę, jaką Grupa odgrywa na arenie międzynarodowej, również poprzez partnerstwa z lokalnymi podmiotami oraz tworzenie przedstawicielstw i oddziałów zagranicznych, uznaje się za stosowne przyjęcie niniejszych „Wytycznych antykorupcyjnych” (zwanych dalej „Wytycznymi”), stanowiących uzupełnienie już sformalizowanych narzędzi i wytycznych w zakresie zarządzania. Celem niniejszych Wytycznych jest ustanowienie systematycznych ram zwalczania korupcji oraz rozpowszechnianie zasad i reguł obowiązujących w Grupie oraz wśród osób pracujących dla/lub w imieniu Spółek Grupy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania wszelkim formom zachowań korupcyjnych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w formie nakłaniania, oraz bardziej ogólnie, w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.

Pobierz pełny tekst Wytycznych antykorupcyjnych tutaj.