Polityka Prywatności

IBSA Farmaceutici Italia Srl zawsze przywiązuje najwyższą wagę do poufności, ochrony i bezpieczeństwa informacji znajdujących się w jej posiadaniu, tym bardziej, jeśli dotyczą one danych osobowych jej klientów i osób, z którymi się kontaktuje.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest opisanie procedur stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników i odwiedzających witrynę internetową dostępną pod następującym adresem: www.ibsaderma.pl

Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności przed dalszym przeglądaniem strony i podaniem swoich danych osobowych.

Ramy prawne – Niniejszy komunikat jest przekazywany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679 oraz Dyrektywa 2002/58/WE).

Administrator danych – IBSA Farmaceutici Italia Srl – Via Martiri di Cefalonia 2 – 26900 Lodi – Włochy (dalej „Administrator”).

Zakres niniejszej polityki prywatności – Niniejsza polityka prywatności dotyczy niniejszej strony internetowej, nie dotyczy natomiast innych stron internetowych niebędących własnością Administratora, które użytkownik może odwiedzić korzystając z linków.

Przekierowanie do zewnętrznych stron internetowych – Z niniejszej strony internetowej można uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich za pomocą przewidzianych do tego celu linków. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez strony internetowe osób trzecich oraz w związku z zarządzaniem poświadczeniami uwierzytelniającymi dostarczonymi przez osoby trzecie.

Cele – Niniejsza witryna pełni funkcję informacyjną na temat działalności prowadzonej przez Administratora. W większości przypadków nie gromadzi ona więc żadnych danych osobowych użytkownika.

W witrynie mogą znajdować się sekcje, w których użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. W tych sekcjach zamieszczone zostaną szczegółowe informacje o ochronie prywatności wraz z określonymi celami oraz, w stosownych przypadkach, punktami gromadzenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych – Powiadomienia mają na celu określenie granic i sposobów przetwarzania danych dla każdej usługi, na podstawie czego odwiedzający mogą swobodnie wyrazić swoją zgodę (jeśli jest to konieczne) i zezwolić na gromadzenie danych i ich późniejsze wykorzystanie.

Dane dotyczące przeglądania lub metadane – Systemy informatyczne i procedury oprogramowania stosowane na niniejszej stronie internetowej podczas normalnej pracy gromadzą pewne ślady lub metadane (uważane za dane osobowe), których przekazywanie jest nierozerwalnie związane z używaniem protokołów komunikacji internetowej. Pozyskiwanie tych informacji (zwane z tego względu „pasywnym”) może mieć miejsce nawet wtedy, gdy użytkownik nie jest zarejestrowany w serwisie i nie odgrywa w nim aktywnej roli.

Dane te, niezbędne do korzystania z usług internetowych, przetwarzane są również w celu:

  • uzyskiwania informacji statystycznych na temat korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba odwiedzających według czasu lub dnia, obszary geograficzne pochodzenia itp;)
  • sprawdzania poprawności działania oferowanych usług.

Dane te mogą zostać wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie lub na żądanie władz publicznych.

Pliki cookie (przekierowanie) – Informacje na temat zapisywania plików cookie przez niniejszą witrynę znajdują się w Polityce plików cookie.

Metody przetwarzania – Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z wykorzystaniem procedur i mediów elektronicznych.

Przechowywanie danych osobowych ─ Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane i przetworzone oraz w każdym przypadku w poszanowaniu praw użytkownika i zgodnie z przepisami prawa.

Dane zebrane w poszczególnych sekcjach witryny są przechowywane zgodnie z terminami wskazanymi w klauzuli informacyjnej w sekcji odnośników.

Dobrowolne przekazywanie danych ─ Przekazywanie danych osobowych wymaganych od osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolne, chyba że określono inaczej. Niepodanie danych może jednak uniemożliwić uzyskanie żądanych informacji lub wykonanie wskazanej czynności.

Miejsce przetwarzania danych – Przetwarzanie danych związane z usługami internetowymi świadczonymi na tej stronie odbywa się w centrum danych pod adresem Via Vona 66, Frosinone, Włochy, ale z przyczyn technicznych może zostać przeniesione do innych dostępnych centrów danych na terytorium Włoch.

Centra te należą do firmy Seeweb srl z siedzibą rejestrową i operacyjną w Corso Lazio, 9/a 03100 Frosinone, Włochy, która zarządza technicznymi aspektami serwera na zlecenie firmy BIROVE srl.

Zakres udostępniania danych osobowych ─ O ile szczegółowe komunikaty nie stanowią inaczej, dostęp do danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tej witryny mają wyłącznie osoby działające w imieniu administratora danych, konkretnie wyznaczone jako podmioty przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie żądaną usługą.

Rozpowszechnianie danych osobowych pozyskanych przez witrynę ─ Dane osobowe pozyskane przez tą witrynę nie są udostępniane nieokreślonym odbiorcom.

Przepływ danych za granicę ─ Wyżej wskazane dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim działającym w innych krajach ─ zarówno w UE, jak i poza nią ─  wyłącznie w celach opisanych w punkcie „Cele” oraz z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę danych i bezpieczeństwo transferu danych.

Podmioty przetwarzające dane – Aktualna lista podmiotów przetwarzających dane oraz podmiotów powiązanych z grupą jest dostępna po wysłaniu zapytania na adres privacy@ibsa.ch.

Inspektor ochrony danych – Administrator korzysta z usług inspektora ochrony danych (zwanego również IOD). Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: dpo@ibsa.it

Prawa związane z ochroną danych osobowych – W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uzyskać potwierdzenie posiadania lub nieposiadania tych danych przez Administratora oraz informacje o ich treści i pochodzeniu. Osoba, której dane dotyczą, może również zażądać uzupełnienia lub sprostowania danych lub, w przypadkach przewidzianych prawem, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia przetwarzanych danych, jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z uzasadnionych przyczyn. Osoba, której dotyczą dane, może również na żądanie otrzymać aktualną listę podmiotów przetwarzających dane. Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jej prawa nie są przestrzegane lub że jej żądania nie zostały rozpatrzone zgodnie z prawem.

Jak egzekwować swoje prawa – Użytkownik może dochodzić swoich praw poprzez kontakt pod adresem privacy@ibsa.ch.

Zmiany w polityce prywatności – Wejście w życie nowych regulacji branżowych, a także bieżące przeglądy i aktualizacje usług świadczonych na rzecz użytkowników, mogą powodować konieczność zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka może zatem ulec zmianie, dlatego zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony. W związku z tym, dokument polityki zawiera datę jego ostatniej aktualizacji.

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2021