Polityka Prywatności witryny internetowej www.ibsaderma.pl

IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL zawsze zwracała szczególną uwagę na poufność oraz ochronę i bezpieczeństwo posiadanych informacji, szczególnie jeżeli obejmują one dane osobowe jej klientów i podmiotów, z którymi się kontaktują. 

Celem niniejszej Polityki jest opisanie procedur stosowanych w celu przetwarzania danych osobowych użytkowników i osób odwiedzających tę witrynę internetową, która jest dostępna pod następującym adresem www.ibsaderma.pl.

Ramy regulacyjne – Niniejsza informacja jest przekazywana zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (rozporządzenie UE 2016/679 i dyrektywa 2002/58/WE). 

Administrator danych – IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL – Via Martiri di Cefalonia 2 – 26900 Lodi – Włochy (dalej zwana również „Administratorem”). 

Zakres niniejszej Polityki – Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tej witryny internetowej i nie dotyczy innych witryn internetowych niebędących własnością Administratora, do których można przejść klikając łącza. 

Przekierowanie do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych – Z witryny internetowej można uzyskać dostęp do innych witryn internetowych podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem udostępnionych w tym celu łączy. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z postępowaniem z danymi osobowymi przez witryny internetowe podmiotów zewnętrznych oraz w związku z zarządzaniem danymi uwierzytelniającymi przekazywanymi przez podmioty zewnętrzne. 

Cele – Celem tej witryny internetowej jest przekazywanie informacji na temat działań realizowanych przez Administratora. 

Ta witryna internetowa może zawierać części, w których użytkownik może być zobowiązany do podania swoich danych osobowych, takie jak część „Kontakt”. W takich częściach podane zostaną szczegółowe Informacje na temat ochrony prywatności, wskazujące cele oraz, w stosownych przypadkach, punkty gromadzenia danych. 

Podstawa prawna przetwarzania danych – Wyżej wymienione Informacje o ochronie prywatności określają podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. 

Zgoda na przetwarzanie danych – W razie konieczności, zgodnie z przepisami art. 6.1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/679, osoba odwiedzająca jest proszona o dobrowolne wyrażenie zgody na gromadzenie danych, ich późniejsze wykorzystanie i przechowywanie. 

Dane przeglądania albo metadane – Systemy informatyczne i procedury zawarte w oprogramowaniu wykorzystywane w tej witrynie rejestrują pewne ślady albo metadane (uznawane za dane osobowe) w ramach swojego normalnego działania, których przesyłanie jest związane z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej. Pozyskiwanie takich informacji (które z tego powodu określa się również mianem „pasywnego” pozyskiwania) może mieć miejsce nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zarejestrowany w usługach oraz bez jego aktywnego udziału. 

Dane te, niezbędne do korzystania z usług internetowych, są również przetwarzane w celu: 

  • gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba osób odwiedzających według godziny albo dnia, obszary geograficzne pochodzenia itp.); 
  • sprawdzania poprawności działania oferowanych usług. 

Dane te mogą być wykorzystywane w celu stwierdzenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnego popełnienia przestępstw komputerowych przeciwko witrynie internetowej albo na żądanie organów publicznych. 

Media społecznościowe – Dane osobowe zawarte w profilu osoby odwiedzającej na stronach społecznościowych IBSA i wszystkie powiązane dane są wykorzystywane w celu podejmowania działań w związku ze zgłoszeniami albo wiadomościami, w zależności od przypadku. 

Tylko w przypadku kontaktów służbowych wyżej wymienione dane osobowe mogą zostać włączone do naszej bazy danych w celu nawiązania ponownego kontaktu, informowania na bieżąco o naszych nowościach w zakresie produktów/usług oraz naszym udziale w targach i wydarzeniach. 

Plik cookie (przekierowywanie) – Więcej informacji na temat plików cookie instalowanych przez tę witrynę można znaleźć w Polityce plików cookie. 

Metody przetwarzania – Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy użyciu procedur i środków elektronicznych. 

Przechowywanie danych osobowych – Dane osobowe są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone i poddane przetwarzaniu, a w każdym przypadku z poszanowaniem praw przysługujących użytkownikowi oraz zgodnie z przepisami prawa. 

Dane gromadzone w określonych częściach witryny są przechowywane przez okres wskazany w Informacji w części referencyjnej. 

Nieobowiązkowe przekazanie danych – Przekazanie żądanych danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest nieobowiązkowe, chyba że określono inaczej. Nieprzekazanie danych może jednak skutkować brakiem możliwości spełnienia składanego żądania albo wykonania wskazanej czynności. 

Miejsce przetwarzania danych – Przetwarzanie związane z usługami internetowymi świadczonymi za pośrednictwem tej witryny internetowej odbywa się pod adresem Seeweb, Via Vona, 66 – Frosinone e FCB Partners, Via Giovanni Spadolini 7 – Milano.

Zakres przepływu danych osobowych – O ile nie określono inaczej w konkretnych Informacjach, dostęp do danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tej witryny internetowej mają wyłącznie osoby działające w imieniu Administratora, wyraźnie wyznaczone jako podmioty przetwarzające albo osoby odpowiedzialne za zarządzanie żądaną usługą. 

Rozpowszechnianie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny – Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem witryny nie są ujawniane nieokreślonym odbiorcom. 

Przepływ danych za granicę – Wyżej wymienione dane osobowe, wyłącznie w celach opisanych w ustępie „Cel”, mogą być udostępniane lub przekazywane podmiotom zewnętrznym działającym w innych krajach – w krajach należących do UE albo spoza UE – jeżeli zostaną wprowadzone odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa przekazywania danych. 

Podmioty przetwarzające – Zaktualizowaną listę podmiotów przetwarzających i jednostek stowarzyszonych grupy można otrzymać, wysyłając stosowne żądanie na adres privacy@ibsa.ch

Inspektor ochrony danych – Administrator korzysta z usług Inspektora ochrony danych (określanego również skrótem IOD). Z IOD można skontaktować się pod adresem: dpo@ibsa.it

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych – W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie posiadania przez Administratora takich danych oraz informacje o ich treści i pochodzeniu. Osoba, której dane dotyczą, może również zażądać uzupełnienia albo sprostowania danych albo, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia przetwarzanych danych, jak również z uzasadnionych powodów wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może również na żądanie uzyskać zaktualizowaną listę podmiotów przetwarzających. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że jej prawa nie są przestrzegane albo że nie otrzymała wymaganej prawem odpowiedzi na swoje żądania 

W jaki sposób skorzystać ze swoich praw – Aby skorzystać ze swoich praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@ibsa.ch

Zmiany w polityce – W związku z wejściem w życie nowych przepisów w tym zakresie, a także w związku z bieżącą weryfikacją i aktualizacją usług świadczonych użytkownikowi, konieczne może być wprowadzenie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka może zatem z czasem ulegać zmianom, dlatego zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony. W tym celu w polityce podano datę jej ostatniej aktualizacji. 

Ostatnia aktualizacja: 31/08/2023.